francouzsk revoluce
Eugene Delacroix, FOTO: DeAgostini/Getty Images

Evropa. Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 058 912 km² (cca 7 % zemského povrchu), který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný (cca 72 obyvatel/km²). S přibližně 742 500 000 obyvatel (2013) představuje 9,6% podíl na světové populaci. Evropa je kolébkou tzv. západní civilisace.

 

Na čem stojí západní civilisace: „Základním principem spočívajícím v jádrupelagianismu, je autonomie lidské svobodyČlověk byl stvořen jako svobodná bytost a třebaže jeho svoboda je Božím darem, je pro člověka tak podstatná, že by bez ní nemohl existovat. Když už Bůh dal člověku tuto svobodu, nemůže zasáhnout, aniž by ji nezrušil, a proto je člověk svým vlastním pánem. Jeho svoboda ho „emancipuje“ od Boha. U člověka je svobodná volba jediným rozhodujícím činitelem jeho činů a ať si zvolil dobro nebo zlo, jeho skutek vychází zcela z jeho vlastního rozhodnutí.“ (wikipedia, učení Sv. Augustina)

 

Přednáška je sestavena z několika klíčových témat. Evropa, Evropa občanů a Evropská unie.

 

Co je Evropa? Základy evropské civilisace, historické mezníky a etické hodnoty, na nichž Evropa vznikla. Republikánství a konstituční monarchie. Vznik a vývoj Evropské unie. Důležité historické milníky ve vývoji EU, širší politický kontext. Institucionální rámec fungování Evropské unie. Základní principy fungování EU, role jednotlivých institucí EU, vztah EU a členského státu. Ekonomické aspekty EU. Globální ekonomický systém a ekonomické nástroje EU, klady a zápory jednotné měny – eura. Sociální aspekty Evropské unie. Sociální politika Evropské unie. Boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podpora spravedlnosti, vymýcení chudoby apod. Jsou hospodářské cíle komplementární se sociálními cíli? Rozšiřování Evropské unie. Rozšiřování EU otázkou hlubších politických a historických souvislostí. Pravidla rozšiřování EU. Dosavadní průběh rozšiřování a potenciální adepti na budoucí rozšíření EU. Česká republika v EU. Kritické hodnocení role ČR v EU. Změny, které nám přineslo členství. Jsme aktivní součástí a tvůrcem Evropské unie, nebo jen pasivním příjemcem dotací a nařízení „z Bruselu“? Občanem v EU. Vztah občanské společnosti a EU. Co nám přináší evropské občanství? Základní možnosti (nástroje), kterými můžeme, jako občané EU, ovlivňovat dění v Evropské unii. Význam aktivity a angažovanosti občana při snaze ovlivňovat dění (nejen) v EU. Budoucnost EU. Aktuální dokumenty věnující se budoucnosti EU (strategie Evropa 2020). Vlastní představy o budoucím vývoji EU. Význam aktivního přístupu k formulaci budoucí podoby EU (a tedy i ČR). Možné podoby budoucí Evropské unie. Problém rozšiřování EU a problematika libertariánství ve vztahu k EU.

 

Přednáška je inspirována metodikou vzdělávacího portálu euhrou.cz. Věnuje se aktuálním, kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Je koncipována tak, aby studenty veda k individuálnímu přemýšlení a diskusi.

Název přednášky „Pevnost Evropa“ je v souvislostech současného politického diskursu lehce provokativní, souvisí však s tématy pro lidskou bytost velmi podstatnými – opevnění, budování, víra, naděje, bezpečí, domov.

 

Cíl: Přispět k širšímu povědomí o evropské identitě, k rozvoji aktivního evropského občanství studentů - které je založené na svobodném myšlení opírajícím se o fakta a porozumění souvislostem. Důležitým aspektem přednášky je téma svobody a etiky v rozhodování.

Metoda: rozvoj a upevňování kritického myšlení studentů

Joomla templates by a4joomla