FOTO: http://zahranicni.eurozpravy.cz

"…Dnes se bez rozpaků mluví o soumraku demokracie, o tom, že demokratický řád se neosvědčil; méně jasně se ovšem říká, co by mělo přijít na jeho místo. Není tu totiž aktuální politická možnost něčeho jiného než demokracie (…) Jakápak je tohle demokracie, když nebují z živých vztahů ochoty, kamarádství, účasti a tolerance, důvěry a otevřenosti? Demokracie je něco jako dobrovolná kázeň; ale mezi lidmi nevrlými není kázně ani dobré vůle. Všimněte si, že odpor proti demokracii se spojuje obyčejně s chronickým nadávačstvím, s pasívním pesimismem. Názor, že demokracie se přežila, prýští zpravidla z ponurého tvrzení, že všechno je samá lumpárna. Je-li tomu tak, co chcete zlepšit? Hromada neřádu zůstane neřádem, i když se převrátí…". (Karel Čapek: O Demokracii, in: O věcech obecných čili Zoon Politikon, 1925)

Zastupitelská demokracie (též reprezentativní či nepřímá demokracie) je forma vlády založená na principu volbyzastupitelůlidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie. Základem parlamentarismu je především princip moci většiny, která sestavuje, jmenuje vládu. V demokracii tento základní princip vlády většiny doplňují další - zásada ochrany menšiny, možnost změny dosavadní menšiny stát se prostřednictvím svobodnýchvoleb většinou, svoboda slova, uznání plurality ve společnosti, existence politických stran ad.

Přednáška je vedena svěží formou s využitím mých bohatých zkušeností jak z komunální, tak z tzv. vysoké politiky (byl jsem 10 let zastupitelem na Praze I a 6 let senátorem PČR). Vysvětlení základů zastupitelské demokracie (aktivní a pasivní volební právo, dělba moci – moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní atd.), struktury Parlamentu České republiky a principů jeho fungování (kluby, výbory, komise, tvorba zákonů, kontakt s voliči, možnosti a pravomoci poslanců a senátorů ad.). Demokracie v širších souvislostech.

Cíl: Prohloubení znalostí z oblasti fungování demokratického systému, témat spojených s demokracií a základů fungování moderních občanských společností. Orientace studentů v průřezových tématech – zejména Výchova demokratického občana, Občan v demokratické společnosti a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Metoda: Osobní svědectví, rozvoj a upevňování kritického myšlení student

Joomla templates by a4joomla